Jesteś tutaj: Start Statut

Statut

 

STATUT

 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 18

w Zielonej Górze

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W razie potrzeby Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 w Zielonej Górze.


                                                                                 §2

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej i oświaty.

§3

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

3.W swej działalności Stowarzyszenie opiera się również na przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub innym uprawnionym podmiotom oraz tworzyć biuro.

 

§5

 1. 1.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków i szyldów zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. 2.Wzór pieczęci, znaków i szyldów ustala Zarząd.
 3. 3.Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnych szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje Walnemu Zebraniu Członków.

§6

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych w szczególności może :

a) korzystać z pomocy, m.in. władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji,

b) współdziałać z innymi podmiotami, głównie stowarzyszeniami, fundacjami oraz organizacjami krajowymi, czy zagranicznymi.

§7

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

 1. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa;
 2. Organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia;
 3. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia;
 4. Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół.
 5. Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania;
 6. Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla inicjatyw służących współpracy i wymiany doświadczeń ze szkołami europejskimi;
 7. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży;
 8. Wspieranie działań i wysiłków władz Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska;
 9. Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze i dokonań jej wychowanków oraz promowanie Szkoły w kraju i za granicą;
 10. Utrzymywanie i rozwijanie łączności pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 18 w Zielonej Górze i jej wychowankami;
 11. Organizowanie i inspirowanie działań edukacyjnych;
 12. Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

 1. Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa, tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom dzieci i młodzieży, wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk.
 3. Rozwijanie uzdolnień uczniów i w miarę możliwości przychodzenie im z pomocą.
 4. Wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej.
 5. Inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze integracyjnym;
 6. Wspomaganie wymiany dzieci i młodzieży ze szkołami europejskimi oraz realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz edukacji.
 7. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dzieci i młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 8. Organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;
 9. Inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażania szkół.
 10. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
 11. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i europejskimi organizacjami społecznymi.
 12. Wydawanie materiałów lub patronowanie wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji narodowej.

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Honorowych.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana prawomocnym wyrokiem sądu, deklarująca wolę działania dla urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc merytoryczną lub organizacyjno-finansową na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§12

Członek zwyczajny ma prawo, w szczególności, do:

1.uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia,

2.dokonywania oceny Stowarzyszenia oraz jego struktur,

3.wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia,

4.biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,

5.zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków.

§13

Członkowie zobowiązani są, w szczególności, do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Ustala się okres składkowy w wymiarze jednego kwartału. Składki za dany kwartał winny być wpłacone do końca kwartału, za który są należne.
 4. realizacji przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

§14

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zwykłą większością głosów, w drodze uchwały, Zarząd na podstawie złożonej przez kandydata na członka pisemnej deklaracji.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członkom wspierającym (lub ich umocowanym przedstawicielom) przysługują uprawnienia określone w §12, z wyłączeniem uprawnień określonych w pkt 2 i 4, oraz obowiązki, o których mowa §13, z wyłączeniem obowiązku, o którym mowa w pkt 1 i obowiązku opłacania składek. Na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im głos doradczy.

4. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

§15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
  2. skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z listy członków za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w §13 lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, w tym na karę utraty praw publicznych; skreślenie z powodu składek dotyczy sytuacji ich nieopłacania za okres trzech okresów składkowych po uprzednim doręczeniu upomnienia,
  3. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  4. wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. likwidacji Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zebrania Członków lub z powodu śmierci członka.

 1. 3.Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o nieprzyjęciu oraz o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Zarząd przekazuje odwołanie Walnemu Zebraniu Członków w terminie 7 dni od dnia jego złożenia ze swoim stanowiskiem w sprawie. Rozstrzygnięcie odwołania przez Walne Zebranie Członków winno nastąpić w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Zarząd odwołania. Rozstrzygnięcie odwołania przez Walne Zebranie Członków następuje w formie uchwały i jest ostateczne, tj. nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja władz - Zarządu i Komisji Rewizyjnej - trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowień Walnego Zebrania Członków.
 1. W razie ustąpienia w czasie kadencji członka lub członków władz, następuje wybór uzupełniający na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
  • z głosem doradczym ustępujący członkowie Zarządu, członkowie wspierający, przedstawiciele instytucji i organizacji członków wspierających oraz zaproszeni goście.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu przysługuje jeden głos.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd   Stowarzyszenia przynajmniej raz na 12 miesięcy.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd : z własnej inicjatywy (na podstawie uchwały zarządu) oraz na każde pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.5, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.

8. Termin Walnego Zebrania, porządek obrad i sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia.

9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia na piśmie wszystkich członków Stowarzyszenia Zarząd na co najmniej 21 dni przed terminem jego zwołania.

10. Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin, o którym mowa w ust.7 może być skrócony do dwóch tygodni.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy przede wszystkim:

 1. Określenie głównych kierunków, zadań i form działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego Statutem,
 1. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 1. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 1. Powoływanie i odwoływanie członków wybranych władz - Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 1. Uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian,
 2. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 3. Zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 5. Wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości przez Zarząd,
 6. Rozpoznawanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał (decyzji) Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

12. Ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz przyznawanie je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia;

 1. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§20

Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku i jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności - w pierwszym terminie co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych, w drugim terminie – wyznaczonym co najmniej o godzinę później tego samego dnia - bez względu na liczbę obecnych.

§21

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2.Na wniosek 1/5 liczby obecnych członków zarządza się głosowanie tajne.

§22

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

3. Walne Zebranie Członków wybiera prezesa oraz, bez określania funkcji, pozostałych członków zarządu, którzy na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zebranie zwołanym na wniosek prezesa, konstytuują się i wybierają spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. W razie wakatu na stanowisku prezesa Zarządu, funkcje prezesa pełni wiceprezes Zarządu do czasu wyboru nowego prezesa przez Walne Zebranie.

5. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

6.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

7.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.

8. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu : prezesa lub wiceprezesa i skarbnika; w pozostałych przypadkach - prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

§23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zebranie Członków,
 2. przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia – członków zwyczajnych i wspierających;
 3. sporządzanie wniosków, składanych Walnemu Zebraniu Członków, o nadanie godności członka honorowego,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. przygotowywanie Walnego Zebrania Członków oraz wykonywanie jego uchwał,
 6. uchwalenie i realizacja planów działalności merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 12. uruchamianie komisji, koordynowanie, nadzorowanie,
 13. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, wynikłych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
 14. realizowanie innych zadań wynikających z potrzeby pomocy oświacie,
 15. wybór wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
 16. sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w tym sprawozdania finansowego,
 17. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 18. określenie zasad pracy Zarządu Stowarzyszenia wraz z nadawaniem upoważnień do reprezentowania Zarządu na zewnątrz, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zawierania umów i podejmowania zobowiązań.

§24

 1. 1.Komisja Rewizyjna jest powoła do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. 2.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego nałożonych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d) zwołanie walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 1. 3.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala opracowany przez nią regulamin.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§26

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§27

Posiedzenia Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29

Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:

 1. Składki i świadczenia członków.
 2. Odsetki bankowe.
 3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 4. Wpływy ze zbiórek publicznych.
 5. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 6. Inne wpływy z działalności statutowej.

§30

1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych.

§31

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności większości 2/3 członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.
 2. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną oraz określa cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§31

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Drukuj

Do góry

Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

Copyright © Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze 2017

Template by Joomla 1.7 Templates & Glukometry.